સહાયક પરિચારીકા સહાયક પરિચારીકા તરીકે ફિક્સ પગારમાં અજમાયશી ધોરણે નિમણુંક પામેલ સ્ટાફ નર્સોને નિયમીત પગાર ધોરણમાં નિમણુક આપવા બાબત